Jak se účinně chránit před úderem blesku?S nadcházející sezónou letního počasí k nám přichází vedle příjemných chvil dovolených i nebezpečí bouřek a úderů blesku.
A jak jsou spolu s rychlým rozvojem technologií i domácnosti vybavovány stále větším množstvím elektroniky, vznikají také při úderu blesku stále vyšší a vyšší škody na majetku.
V tomto článku bychom se s Vámi rádi podělili o současné trendy v ochraně před úderem blesku a přepětí v rozvodných sítích.

 


Hlavní nebezpečí vzniká při následujících situacích:

 

Blízký úder blesku
Ochrana rodinného domu by měla být především komplexní. Při blízkém úderu blesku vzniká ve všech vedeních přepětí až několik desítek tisíc voltů. Tímto přepětím jsou ohrožena všechna zařízení připojená do napájecích zásuvek (230 V), k telefonním linkám, počítačové síti, anténním svodům i k rozvodům kabelové televize.
Ideální ochranou proti blízkému úderu blesku je kombinace jímací hromosvodové soustavy a třístupňové přepěťové ochrany pomocí bleskových svodičů.

Spínané přepětí sítě
Přepěťové špičky, dosahující úrovně několika set až tisíců voltů, vznikají také při spínání elektrických spotřebičů, běžných v každé domácnosti (jako jsou mrazicí boxy, zářivky, vysavače, mixéry apod.). Tato nebezpečná přepětí mohou způsobit zničení především elektronických zařízení, někdy dokonce i zkrat a následný požár. Skrytým působením napěťových špiček jsou integrované obvody elektroniky trvale namáhány, čímž se dramaticky snižuje jejich životnost. Po vedení se šíří i vysokofrekvenční rušení, které ruší příjem TV, R, SAT - signálu a často i chod počítačů a jiných zařízení.
Pro ochranu citlivých zařízení je v tomto směru vhodné použít příslušné přepěťové ochrany.


Jak se tedy účinně chránit?
Princip ochrany proti přepětí vychází z koncepce pospojování a je řešen platnými normami ČSN.
Norma ČSN 33 2000-1 dokonce přímo ukládá povinnost provozovatele chránit zařízení a rozvody proti přepětí.
V případě pojištění domu a domácnosti proti živlům má každá pojišťovna pojistné podmínky, ze kterých vyplácí náhrady. U blesku např. hradí pouze škody z přímého úderu blesku. Pokud tedy uhodí blesk mimo pojištěný objekt a přepětí se do objektu dostane vedením nebo zemněním, nebývá takto způsobena škoda považována za důsledek přímého úderu blesku a tudíž se pojistka na ni nevztahuje. Některé pojišťovny poskytují až 20 % slevu z pojištění elektroniky při její komplexní přepěťové ochraně.

Svodič tř.B
1. stupeň ochrany zásuvkových okruhů

Instaluje se do hlavního rozvaděče, případně přípojkové skříně na hranici pozemku a je tvořen svodičem bleskových proudů pro 1. stupeň ochrany (třída B). Pokud není v přípojkové skříni či rozvaděči místo, například v případě doplňování ochran do již hotové elektroinstalace, osadí se svodič přepětí do samostatné skříně na přívodní vedení do objektu.
Svodič tř.C
2. stupeň ochrany zásuvkových okruhů

Do podružného rozvaděče v domě se instaluje 2. stupeň ochrany v podobě svodiče třídy C, který dál omezí zbytkové přepětí za prvním stupněm a potlačí i špičky, vznikající spínáním místních spotřebičů, jako jsou boilery, mrazáky, čerpadla apod.
Svodič tř.D
3. stupeň ochrany zásuvkových okruhů

Pro ochranu jednotlivých spotřebičů se používá přepěťová ochrana 3. stupně (třída D), která se osazuje přímo ke spotřebičům, popřípadě do zásuvek, ze kterých jsou napájena jednotlivá zařízení. Pro zlepšení činnosti těchto zařízení jsou přepěťové ochrany opatřeny filtry, které potlačují energetické pulzy i vysokofrekvenční rušení. Tyto ochrany jsou vhodné pro přístroje s procesorem např. ústřednu řízení vytápění, PC, ústřednu EZS a EPS.Svodič TEL
Ochrana telefonní linky či rozvodů internetu

Pro ochranu telefonní linky je možné použít též třístupňovou ochranu, případně svodič bleskových proudů na vstupu kabelu do domu, spojený s kombinovanou ochranou napájení a telefonní linky přímo k telefonu, faxu nebo počítači či modemu. Tyto přístroje zajišťují komplexní ochranu telefonní linky, schopnou opakovaně svést až 10 kA.
Svodič TV
Ochrana televizních rozvodů

Podobně jako u ochrany telefonních rozvodů je i rozvod televizní možné chránit přepěťovou ochranou. Zpravidla je prováděna osazením svodiče na vstupní koaxiální kabel do domu – buď ze stožáru na střeše, nebo z přípojky kabelové televize. Tuto ochranu je opět vhodné kombinovat s lokální ochranou jednotlivých připojených zařízení. Obecně platí, že čím více stupňů ochrany je použito, tím větší výboj je soustava schopna eliminovat.
Alternativní řešení

S ohledem na konstrukční řešení stávajících elektroinstalací či v případě potřeby snížení nákladů a úspory místa v rozvaděči je možné použít i kombinované ochrany. Například ochrany zásuvkových okruhů se vyrábí kombinované např. i všechny stupně, tj. 1+2+3 v jednom přístroji. Toto řešení je zpravidla vykoupeno nižší absorpční schopností bleskových proudů a ne do všech staveb je vhodné.

V případě zájmu o ochranu proti přepětí a úderu blesku s Vámi rádi projednáme optimální řešení právě pro Váš objekt.
Copyright @ Martin Kos @ 2012. Všechna práva vyhrazena